Skip to Main Content

Languages: Vietnamese (bằng tiếng việt)

Thư viện Luật Pháp của Louisiana nằm trong tòa nhà của Tối Cao Pháp Viện Louisiana tại 400 Royal Street, New Orleans, La. Thư viện Luật Pháp mở cửa cho công chúng từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai-Thứ Sáu, ngoại trừ các ngày lễ. Điện thoại và email tham khảo có sẵn. Số điện thoại chính là 504-310-2400 hoặc số điện thoại miễn phí  là 800-820-3038 (chỉ Louisiana); địa chỉ email là library@lasc.org. Thư viện cung cấp nhiều loại tài liệu pháp lý trong dạng sách in và trực tuyến. Các thủ thư có thể giúp bạn tìm kiếm thông tin pháp lý, nhưng họ không thể đưa ra các lời khuyên pháp lý cho bạn. Nếu cần, thủ thư cũng có thể giới thiệu bạn đến các cơ quan hoặc các nguồn cung cấp khác.

First page of law library brochure in Vietnamese.

Second page of law library brochure in Vietnamese.